Mammutmarsch Vorbereitung: Geplante Märsche

 • 10 km – 25.12.2021 – 11.5 km – Brutto: 5.3 – Netto: 5.5 – Zeit: 02:08 Std.
 • 10 km – 27.12.2021 – 12.5 km – Brutto: 6.4 – Netto: 6.4 – Zeit: 01:58 Std.
 • 10 km – 01.01.2022 – 10.3 km – Brutto: 5.1 – Netto: 5.3 – Zeit: 02:01 Std.
 • 10 km – 02.01.2022 – 12.5 km – Brutto: 4.6 – Netto: 4.8 – Zeit: 02:45 Std.
 • 15 km – 30.01.2022 – 18.9 km – Brutto: 5.5 – Netto: 5.7 – Zeit: 03:24 Std.
 • 15 km – 13.02.2022 – 15.8 km – Brutto: 4.9 – Netto: 5.4 – Zeit: 03:13 Std.
 • 27 km – 26.02.2022 – 27.9 km – Brutto: 5.0 – Netto: 5.5 – Zeit: 05:34 Std.
 • 30 km – 13.03.2022 – 30.0 km – Brutto: 4.5 – Netto: 5.3 – Zeit: 06:37 Std.
 • 30 km – 26.03.2022 – 30.0 km – Brutto: 5.6 – Netto: 5.9 – Zeit: 05:25 Std. (Little Mammutmarsch München)
 • 45 km – 09.04.2022 – 42.7 km – Brutto: 5.3 – Netto: 5.8 – Zeit: 08:07 Std.
 • 47 km – 24.04.2022 – 51.7 km – Brutto: 5.2 – Netto: 5.5 – Zeit: 09:59 Std.
 • 45 km – 06.06.2022 – 45.3 km – Brutto: 4.5 – Netto: 5.3 – Zeit: 09:31 Std.
 • 45 km – 18.06.2022 – 52.6 km – Brutto: 4.8 – Netto: 5.3 – Zeit: 10:53 Std.
 • 55 km -Ausgefallen
 • 55 km – Ausgefallen
 • 24 km – Ausgefallen
  (Schnell)
 • 55 km – Ausgefallen
 • 55 km – Ausgefallen (Corona)
  (Nacht)
 • 40 km – Ausgefallen (Corona)
 • 40 km – Ausgefallen (Corona)
 • 100 km – 30.07.2022 – 100 km – Brutto: 4.6 – Netto: 5.1  –
  Zeit Brutto: 22:03 Std. – Zeit Netto: 19:48 Std.
  (DER Mammutmarsch am 30.07.2022)